ДОГОВІР ОФЕРТИ

Головна / ДОГОВІР ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

  Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних та юридичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ТАВРІЙСЬКИЙ ФОНД», в особі Виконавчого директора Берьозкіна Івана Вікторовича, яка діє на підставі Статуту (надалі – Фонд), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Фонду про надання благодійної пожертви спрямована на невизначене коло фізичних осіб. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на інформаційних ресурсів Фонду, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду, для наступного використання та досягнення цілей Фонду, визначених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Благодійник – дієздатна фізична особа, або юридична особа, яка добровільно акцептувала дану Оферту.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення Благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду, в тому числі (але не виключно) щодо надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду, тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. АКЦЕПТ

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ

Фонд має право: - отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності; - змінювати напрями використання Благодійної пожертви в рамках цілей, передбачених Статутом Фонду та/або окремими програмами благодійних заходів Фонду - використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд зобов'язаний: - щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті та/або у соціальних мережах; - використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду та/або окремими програмами благодійних заходів Фонду.

5. ПРАВА БЛАГОДІЙНИКА

Благодійник має право: - здійснювати контроль за використанням Фонду Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБИРАННЯ КОШТІВ

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь - якої держави світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється на як території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів бойових дій), так і за її межами у випадках, якщо цього потребує діяльність Фонду.

7. СТРОК ЗБИРАННЯ КОШТІВ

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Фонду та/або у соціальних мережах.

8. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

Використання Благодійної пожертви здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду. Здійснюючи благодійну пожертву на адресу конкретного проекту, Благодійник дає згоду на її перерозподіл/використання в інших проектах Фонду. Пожертва є добровільною і не підлягає поверненню.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ

Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ.

Фінансова звітність Фонду оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на офіційному сайті та/або у соціальних мережах. Інша інформація розкривається Фондом в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

11. ВИТРАТИ

Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

12. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ БЛАГОДІЙНИКА

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Фонду та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. Фонд зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

Додаток 1 до Договору публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ НА ЗБІР, ОБРОБКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІІ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ТАВРІЙСЬКИЙ ФОНД», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ТАВРІЙСЬКИЙ ФОНД» (надалі – Фонд) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду. Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин. Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт персональних даних має право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3)на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.